لوستر مدرن CHM049

لوسترهای مدرن با امکان استفاده از مدل های مختلف شید و رنگ های متنوع قابلیت تغییرات دارد.