لوستر مدرن CHM036

لوسترهای مدرن با امکان استفاده از مدلهای مختلف شید قابلیت تغییرات دارد