لوستر مدرن CHM007

لوسترهای مدرن با امکان استفاده از مدلهای مختلف شید قابلیت تغییرات دارد

با توجه به ترکیبی بودن دو ایتم تعداد شعله و مساحت، قیمت هر ایتم جداگانه محاسبه میشود
هر شعله یا شاخه ۹ الی ۱۵ دلار
هر متر محیط یا طول ۶۵ الی ۹۰ دلار
در لوسترهای مدرن به دلیل پیچیدگی محاسباتی طرح بهتر است هر مدل جداگانه قیمت گذاری شود.