دیوارکوب WCH010

لوستر با امکان استفاده از مدلهای مختلف شید یا لاله کریستال قابلیت تغییرات دارد .