آباژور کنار سالنی ST022

آباژور با امکان استفاده از مدلهای مختلف شید یا لاله کریستال قابلیت تغییرات دارد