لوستر کریستالی – رستورانی در تجریش

لوستر کریستالی ذوزنقه ای
لوستر کریستالی ذوزنقه ای نیاوران
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
لوستر بزرگ کریستالی تهران
لوستر بزرگ کریستالی – شیراز معالی آباد
۱۳۹۸/۰۳/۰۵
لوستر کریستالی رستوران

لوستر کریستالی رستوران

لوستر های کریستالی جدید نصب شده در رستورانی در تجریش تهران